Bar Harbor Hemporium
P.O.Box 869/116 Main Street
Bar Harbor, ME 04609

Phone: 207-288-3014